หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
หลวงปู่ต้อน
พระธาตุกุดจอก
   


ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
ผ้าลายสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จึงเป็นผลให้สภาตำบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยระยะทางรถยนต์ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 38.0716 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,761 ไร่
  พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และสภาพอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู ตามฤดูการของประเทศไทย โดยมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และร้อนจัดในฤดูร้อน มีแม่น้ำพรมไหลผ่าน และมีลำห้วย หนองน้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาภูเขียว
 
 
  ปัจจุบัน มีประชากรทั้งหมด จำนวน 8,084 คน แบ่งเป็น
 
ชาย 3,950 คน คิดเป็นร้อยละ 48.86
 
หญิง 4,134 คน คิดเป็นร้อยละ 51.14
  จำนวนครัวเรือน 2,659 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 212.35 คน/ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกุดเลาะ  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านบัว
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสระโพนทอง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขาเขียว
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว, พริก , พืชสวน นอกจากประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักแล้ว จะประกอบอาชีพอื่นอีก ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป ดังรายลเอียดดังนี้
 
ประกอบอาชีพทำนา 73.37 %
 
ประกอบอาชีพกสิกรรม เช่นการเลี้ยงสัตว์ 15.84 %
 
ประกอบอาชีพทำสวน 7.33 %
 
ประกอบอาชีพอื่น ๆ 3.46 %
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0 บ้านยาง 24 9 33 2  
1 บ้านยาง 75 86 161 102
  2 บ้านยางน้อย 164 166 330 118  
3 บ้านแก้งสองคอน 104 95 199 55
  4 บ้านกำแพง 303 308 611 355  
5 บ้านเมืองเก่า 372 407 779 344
  6 บ้านหนองแต้ 507 500 1,007 272  
7 บ้านไร่ 363 357 720 177
  8 บ้านท่าขาม 423 454 877 220  
9 บ้านเดื่อ 373 357 730 188
  10 บ้านเมืองเก่า 271 343 614 214  
11 บ้านเมืองเก่า 395 421 816 249
  12 บ้านเมืองเก่า 266 291 557 175  
13 บ้านเมืองเก่า 310 340 650 188
  รวม 3,950 4,134 8,084 2,659
               
สถิติประชากรและบ้าน พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566