หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
    

 


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักป [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและจ้างเหมาป [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหา [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมา [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาช [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารศูนย์ป้องกันแ [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการเครื่องสำรองไฟ สำหรับโครงการจัดการเล [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการพาหนะในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงกา [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงกา [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราช [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับบุคลากร เ [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับป [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินสู่พื้นที่ก [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับร [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวารสารตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประ [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาช [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับเด็กเล็กศ [ 29 ต.ค. 2564 ]


 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จากสนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
กิจกรรมส่่งเสริมการขายผลิตภัณฑืสินเชื่อของธนาคารสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำภายในหน่วยงาน และผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
**ด่วนที่สุด**ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
**ด่วนที่สุด** แจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e - GP เพิ่มเติม (ทต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จฯ ทต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น และ อบต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
กำชับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
***ด่วนที่สุด*** ให้รายงานข้อมูลงบประมาณเพื่อประกอบการขอใช้เงินทดรองราชการ เพื่อจัดหาชุดตรวจ ATK ค้นหา ผู้ติดเชื้อ COVID 19 เชิงรุกในพื้นที่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
**ด่วนมาก** ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
** ด่วนที่สุด ** แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 47 


 
  ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  อินเทอร์เน็ต
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
 
   
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน (38/2564 - 40/2564) [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
 
อบต.นาเสียว ประกาศผลรวมคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต./สมาชิก อบต. นาเสียว วันที่อาทิตย์ที่ 28 พ.ย. [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.คอนสาร การเปิดประมูลเช่าตลาดสดเช้า-เย็น เทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.คอนสาร การประชุมการกำหนดราคากลาง การประมูลเช่าตลาดสดเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.คอนสาร ปลูกต้นไม้ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.คอนสาร ร่วมเปิดโครงการหมู่บ้านสะอาด [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองแวง ขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองนาแซง กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จิตอาสากำจัดวัชพืข อบต.หนองนาแซง [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.บำเหน็จณรงค์ สภ.บำเหน็จฯ ร่วมกับ เทศบาล ส่งเสริมประสิทธิภาพงานด้านการจราจร [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.ลาดใหญ่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริหา [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ส้มป่อย กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเล [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ทต.คอนสาร ร่วมงานฉลองเจ้าอาวาสวัดสวนหมาก [ 6 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.คอนสาร ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ [ 6 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บำเหน็จณรงค์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.บำเหน็จณรงค์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.บำเหน็จณรงค์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว การตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
     


 

พระธาตุงูทรวง

หลวงปู่ต้อน
    ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านย [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประ [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจ [ 1 ธ.ค. 2564 ]

     


 

ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
     


 
 
   
 
 
 
 

 

Facebook
อบต.บ้านยาง

Facebook
อบต.บ้านยาง