หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
    

 


จ้างโครงการขุดลอกสระตาปู่แสง บ้านเมืองเก่า หมู่ท [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1 [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถเทรลเลอร์สาลี่ เพื่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับตกแต่งรถศิลปวัฒนธรรมท้อง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอา [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ จัดโต๊ะ - เก้าอี้ ประดับผ้า [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการฝึ [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ให้กับสำนักปลัดองค์การบริหารส่ว [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร ให้กับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพา [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวด [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่ง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับกองสาธารณส [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 17 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหม [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างทำป้าย ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร x ยาว ๓.๐๐ เ [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหม [ 11 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก [ 21 พ.ค. 2562 ]


 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )  [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
ขอเลื่อนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลังฯของอปท. ประจำปี 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ให้บันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี ๒๕๖๓ ในระบบ INFO [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.ประจำเดือน มี.ค.63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
**ด่วนที่สุด**การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ. ๒๕64 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (DLTV) [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 109 
การจัดทำโปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการฯ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
**ด่วนที่สุด**แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีสอนภาษาอังกฤษ สําหรับเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
***ด่วนที่สุด*** มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 23 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 166 
***ด่วนที่สุด*** การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 23 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 102 
***ด่วนที่สุด*** ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) [ 23 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
***ด่วนที่สุด*** กำชับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน  [ 23 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
**ด่วนที่สุด**การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 23 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 113 
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.จ.ชัยภูมิ ประจำเดือน มี.ค.63 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) [ 23 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 104 
**ด่วนที่สุด**ขอเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 20 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรม และสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 20 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 69 


 
  ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  อินเทอร์เน็ต
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
   
 
การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ข้อมูลช่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.ประจำเดือน มี.ค.63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเต่า โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ทะเบียน [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเดิ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองบัวแดง [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระหนองก่อไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนอ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นางแดด ประชุมสภา [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภา [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงถนนเสริมผิวทางแอสพัลต์คอนก [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.นาฝาย ชาวตำบลนาฝาย ร่วมด้วยช่วยกัน ฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองตูม โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองตูม โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองตูม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ทะเบียน [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองนาแซง ชาวตำบลหนองนาแซง ร่วมใจผ่านวิกฤต COVID-19 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองตูม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๕ บ้านหนองเชียงรอดใต้ [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.นางแดด [ 25 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
     


 

พระธาตุงูทรวง

หลวงปู่ต้อน
    ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างโครงการขุดลอกสระตาปู่แสง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตร [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1 มื้อ จ้างเหมาประกอบอาหารว่างแ [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถเทรลเลอร์สาลี่ เพื่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์ประดับตกแต่งรถศิลปวัฒนธรรมท้อ [ 24 ก.พ. 2563 ]

     


 

ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4444-4517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803.3/4373  [ 26 มี.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว967  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว966 [แบบเสนอโครงการ]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953  [ 25 มี.ค. 2563 ]
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว955  [ 25 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว964  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว946  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว950  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 มี.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น กศ. มท 0816.4/ว949 [ผลการดำเนินงาน] [แบบรายงาน]  [ 24 มี.ค. 2563 ]
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว948  [ 24 มี.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว945  [ 24 มี.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1759  [ 24 มี.ค. 2563 ]