หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
     

 


จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กเล็กองค์การบริหารส่ว [ 5 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กนักเรียนโรง [ 5 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กศูนย์พัฒน [ 5 ต.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์อง [ 23 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเห [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมา [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติงานน [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณปร [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู แบบติดผนัง [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณปร [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณปร [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองการ [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชก [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด เพื่อใช้ในก [ 8 ก.ย. 2563 ]


 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 99 
การใช้ excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
***ด่วนมาก*** การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานจังหวัดภายในวันที่ 29 ต.ค.63) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 97 
กำหนดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 175 
แจ้งสถานศึกษา ที่ค้างส่งเอกสารการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
**ด่วนที่สุด** การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
**ด่วนที่สุด** การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
**ด่วนที่สุด** การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
**ด่วนที่สุด** รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 207 
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
***ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพย์กรน้ำ ฤดูแล้ง ปี2563/64 [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 76 
การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 120 
**ด่วนที่สุด** การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
***ด่วนที่สุด*** การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 304 
การดำเนินงานตามโครงการ หน้าบ้าน น่ามอง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 117 
แจ้งการโอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุราฯ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 98 
**ด่วนที่สุด** การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรกมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 96 
การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 [ 8 ต.ค. 2563 ]