หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
    

 


จ้างเหมาบริหารจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดการเล [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดซื้อน้ำดื่ม) ประจำป [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริหารจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดการเล [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อทรายหยาบ,ถุงบรรจุทราย และสายส่งน้ำแบบผ้า สำหรั [ 14 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายซอ [ 8 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายซอ [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค [ 8 ต.ค. 2564 ]สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบนคันลำห้วยม [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมส [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 4 จ [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชี [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ถนนสู่พื [ 8 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท [ 8 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 [ 8 ต.ค. 2564 ]สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงและรถยนต [ 8 ต.ค. 2564 ]สอบราคาจ้างบริการบุคคลจัดหารถตู่บริการรับ - ส่ง เด [ 8 ต.ค. 2564 ]สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบนคันลำห้วยม [ 8 ต.ค. 2564 ]สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนถมดินพร้อมวางท่อระบาย [ 8 ต.ค. 2564 ]


 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
**ด่วนที่สุด** แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID - 19 Antigen test self - test kits) [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ https://bit.ly/3G1YczV หรือสแกนผ่าน QR Code  [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด***แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด** การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอ) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
**ด่วนที่สุด** การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง ผอ.กกต.อบต.) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ขอส่งหนังสือ คู่มือระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563 - 2564 ตามโครงการจัดทำหนังสือเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563และประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๕ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยม . . คารวะนายกรัฐมนตรี [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
**ด่วนที่สุด การรื้อถอนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง(ป้ายถาวร) [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
**ด่วนที่สุด** การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งกำชับการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งจังหวัดชัยภูมิในมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
**ด่วนที่สุด**ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 26 


 
  ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  อินเทอร์เน็ต
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-37 / 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายและนายก [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนาแซง กองสวัสดิการสังคมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.7 บ้านห้วยหลัว [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยยาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้บริการน้ำดื่มและอาหารว่าง ให้พี่น้องประชาชนที่มา [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการป [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวแดง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศผู้ประกอบกิจการรับทำ การเก็บ ขน สิ่งปฎิกูล (รถดูดส้วม) ที่ได้รับอนุญาตจากเ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสาร วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ขอเชิญส่งโครงการ/กิ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.คอนสวรรค์ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บำเหน็จณรงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บำเหน็จณรงค์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ปีที่ ๘ ฉบับที่ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโดน รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 (ไตรมาสที่4/ กรกฎาคม - กันยายน2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโดน ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาวิธเฉพาะเจาะจง (กรณีไม่ทำซื้อจ้างในระบบegp)ประจำปีงบประมาณ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บำเหน็จณรงค์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างผวจราจรแอสฟัลต์ต [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2565) เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองแวง แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Astrazeneca เข็มที่ 2(สำหรับกลุ่มที่ถูกเลื่อน [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแวง การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
     


 

พระธาตุงูทรวง

หลวงปู่ต้อน
    ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างเหมาบริหารจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดซื้อน้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับไ [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริหารจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อทรายหยาบ,ถุงบรรจุทราย และสายส่งน้ำแบบผ้า สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภ [ 14 ต.ค. 2564 ]

     


 

ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
     


 
 
   
 
 
 
 

 

Facebook
อบต.บ้านยาง

Facebook
อบต.บ้านยาง