หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
    

 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณปร [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณปร [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับร [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักป [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซด์ในระบบจัดการ [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซด์ในระบบจัดการ [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็บไซด์ในระบบจัดการ [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย แบบ [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พ [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับร [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ [ 12 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการป้องกันแ [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำหรับโครง [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณปร [ 23 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณปร [ 23 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 22 มิ.ย. 2564 ]


 
การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 79 
ด่วนที่สุด***การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลนืขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
***ด่วนที่สุด***ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ . การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
**ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
****ด่วนที่สุด**** ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 96 
****ด่วนที่สุด**** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ ผเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ,เบี้ยผู้ป่วยเอดส์) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖4) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส . โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
***ด่วนที่สุด*** การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 37 


 
  ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  อินเทอร์เน็ต
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
 
   
 
โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ ของอปท.ว่าด้วยการควบคุมภายใน [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ถ่ายทอดสด โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ ของอปท. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการต [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
 
ทต.บ้านเป้า ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลบ้านเป้าเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมา [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
ทต.หนองสังข์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงกินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านห [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 5 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประการศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประการศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประการศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประการศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประการศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประการศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แหลมทอง ขอประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณีจังหวัดชัยภูมิ CHAIYAPHUM GEOPARK [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.ภูเขียว การประชุมสภาเทศบาลตำบลภูเขียว สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสังข์ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสังข์ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูเขียว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองสังข์ ที่ ๑๙๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสีทอง 28 กรกฎาคม 2564 ทีม CDCU อำเภอเมืองชัยภูมิวยทีมกู้ชีพ FR อบต.ซับสีทอง ได้ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ซับสีทอง องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง ลงพื้นที่ประชาสัมธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเช [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาฝาย โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ภูเขียว ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฝ่าวิกฤตโควิด - 19 เทศบาลตำบลภูเขียว โดยนางวิไลวรรณ มานะศิล [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
     


 

พระธาตุงูทรวง

หลวงปู่ต้อน
    ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อกับถนนคลองชลประ [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์สายหน้าโรงเรียนศูนย์พัฒน [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับรถยนต์ ทะเบียน บม ๒๓๕๑ ชัยภูมิ [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านย [ 15 ก.ค. 2564 ]

     


 

ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
     


 
 
   
 
 
 
 

 

Facebook
อบต.บ้านยาง

Facebook
อบต.บ้านยาง