หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
แผนจัดสรรเงินอุดหนุนและภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 6 ก.พ. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว233) 5 ก.พ. 2550
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0803/ว234) 5 ก.พ. 2550
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว230) 5 ก.พ. 2550
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว214) 5 ก.พ. 2550
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว200) 5 ก.พ. 2550
ซักซ้อมการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว422) 5 ก.พ. 2550
ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว201) 2 ก.พ. 2550
ประกาศคณะกรรมการเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน (มท 0803/ว58) 2 ก.พ. 2550
การ โอนเงินที่เก็บได้ตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อบต. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี ธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ม.ค. 2550 ให้แก่ อปท. [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 1 ก.พ. 2550
การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (มท 0807.3/ว220) 31 ม.ค. 2550
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (มท 0808.2/ว223) 31 ม.ค. 2550
บัญชี รายชื่อผู้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน คอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2550 31 ม.ค. 2550
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ ส.ท. ส.จ. ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2548 31 ม.ค. 2550
การจัดสรรเงินช่วยเหลือเด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว197) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ม.ค. 2550
การประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และตราสัญลักษณ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว199) 29 ม.ค. 2550
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว198) 29 ม.ค. 2550
บทสรุปของการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ม.ค. 2550
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มท 0891.4/ว162) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 26 ม.ค. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว296) 25 ม.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1042      1043      1044      1045     (1046)     1047      1048      1049      1050     ....หน้าสุดท้าย >> 1,057