หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว1586) 24 ส.ค. 2550
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1587) 24 ส.ค. 2550
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (มท 0803/ว1609) 24 ส.ค. 2550
การตรวจสอบสถานะรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1610) 24 ส.ค. 2550
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 (มท 0803/ว1611) 24 ส.ค. 2550
การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว1629) [รายชื่อ อปท.ที่ได้รับรางวัล] 24 ส.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 10 (มท 0807.3/ว10888) [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2550
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่น 9,นักบริหารงานคลัง รุ่น 11,จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 9 และบุคลากร รุ่น 13(มท 0807.3/ว1618) [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2550
เลื่อน กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษานายก อปท. รุ่นที่ 1 และกำหนดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 3-28 ก.ย. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว283) [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2550
การ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (สอบเปลี่ยนสายงาน)(มท 0802.3/ว1627-8) 23 ส.ค. 2550
โครงการติดตามการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 1-3 (มท 0807.2/ว1624) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 23 ส.ค. 2550
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2550 (มท 0809.2/ว3339) 23 ส.ค. 2550
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 23 ส.ค. 2550
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2550 22 ส.ค. 2550
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท.ครั้งที่ 8/2550 (ประจำเดือนสิงหาคม) 22 ส.ค. 2550
แจ้ง กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว1595) 22 ส.ค. 2550
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (มท 0892.4/ว1554) 22 ส.ค. 2550
การสัมมนาติดตามผลการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา(มท 0893.2/1589) 22 ส.ค. 2550
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1594) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] 21 ส.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 21 ส.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1005      1006      1007      1008     (1009)     1010      1011      1012      1013     ....หน้าสุดท้าย >> 1,046