หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-2564 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียได้มีส่วนร่วม [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตฯ [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)