หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
   ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.บ้านยาง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ กจ กท กอบต เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6)พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่39) พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ กจ กท กอบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ กจ กท กอบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ กจ กท กอบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2544 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองคลัง [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2