คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่องคู่มือสำหรับประชาชน


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การแจ้งการขุดดิน


การแจ้งการถมดิน


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ


การชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การชำระภาษีบำรุงท้องที่

  (1)     2