หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง

หลวงปู่ต้อน
   ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
 
 
  ชาวบ้านในตำบลบ้านยาง มีสภาพสังคมแบบชนบท มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่กันแบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยังมีความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในตำบล เช่น การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญข้าวจี่ ประเพณีรำผีฟ้าเพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่วย ประเพณีสรงน้ำพระ ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น มีศาสนสถานในพื้นที่ คือ
  มีศาสนสถานในพื้นที่ คือ
 
วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง
 
  ตำบลบ้านยางมีการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
  1. การศึกษาในระบบ มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา โดยมีโรงเรียนของรัฐและเอกชน 5 แห่ง ประกอบด้วย
<
 
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า โรงเรียนของรัฐ
 
โรงเรียนบ้านหนองแต้ โรงเรียนของรัฐ