หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบุญนาค โกฏค้างพลู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจินตนา สวงโท
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางศรินภรณ์ พินิจลึก
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


นายกมลเนตร ผิวขาว
นักบริหารงานช่าง/ผู้อำนวยการกองช่าง


นางพัชรี ประยูรพันธ์
นักบริหารงานสาธารณสุข/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายเสฏฐ์สัณห์ โคตรมา
นักบริหารงานศึกษา/ ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสิริขวัญ มีวุฒิ
นักบริการงานสวัสดิการสังคม/ผู้อำนวยกกองสวัสดิการสังคมาร