หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบุญนาค โกฏค้างพลู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจินตนา สวงโท
นักบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าสำนักปลัด


นางผ่องพรรณ แก้วสองสี
นักบริหารงานการคลัง/ ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกมลเนตร ผิวขาว
นักบริหารงานช่าง/ผู้อำนวยการกองช่าง


นางพัชรี ประยูรพันธ์
นักบริหารงานสาธารณสุข/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายเสฏฐ์สัณห์ โคตรมา
นักบริหารงานศึกษา/ ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสิริขวัญ มีวุฒิ
นักบริการงานสวัสดิการสังคม/ผู้อำนวยกกองสวัสดิการสังคมาร