หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
 
พัฒนาและส่งเสริมแผนการผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ
   
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีมาทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์
   
ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำการเกษตร
   
ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 
 
 
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของคนในชุมชน
   
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   
การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
   
พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
   
พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
 
 
ก่อสร้างปรับปรุง ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
   
ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงระบบประปา
   
ปรับปรุงซ่อมแซม / ติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า
   
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพในครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ
   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
   
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์การให้มีความสามารถในการบริการประชาชน
   
ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
   
ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน และสังคม
   
การป้องกัน และเฝ้าระวังการเสี่ยงการติดยาเสพติด
   
ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
การส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงานทดแทน
 
 
 
ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
   
สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
   
การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม